تقدیر از پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال 1402

تقدیر از پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال 1402

بازدید معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

بازدید معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

بازدید معاون تحقیقات و فناوری وزارت از مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

همایش ها

آرشیو
دوره کارآموزی جامع کرم‌سازی

کارگاه علمی - پژوهشی

دوره کارآموزی جامع کرم‌سازی

علمی - پژوهشی

کارگاه جامع تکنیک‌های مولکولی برگزار می‌گردد

کارگاه علمی - پژوهشی

کارگاه جامع تکنیک‌های مولکولی برگزار می‌گردد

علمی - پژوهشی

دوره پودمانی آشنایی با اصول نگارش مقالات کیفی

معاونت تحقیقات و فناوری

دوره پودمانی آشنایی با اصول نگارش مقالات کیفی

علمی - پژوهشی