تقدیر از پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال 1402

تقدیر از پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال 1402

بازدید معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

بازدید معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

بازدید معاون تحقیقات و فناوری وزارت از مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت