درباره

درباره وظایف و اختیارات مدیریت و همکاران


مروری بر کارآفرینی و اشتغال‌زایی

نمونه طرح

تعریف و مفهوم کارآفرینی:
کارآفرینی یاEnterprenurship عبارتست از: فرآیند نوآوری و بهره‌گیری از فرصت‌‌ها با تلاش وپشتکار بسیار همراه با پذیرش ریسک‌های مالی، روحی و اجتماعی که با انگیزه توفیق‌طلبی، رضایت شخصی، استقلال و کسب سود مالی صورت پذیرد.
کارآفرینی: خلاقیت و کسب و کارهای مخاطره‌آمیز، سوخت موتور اقتصاد مدرن را فراهم می‌کنند. کارآفرینانی که در رأس کسب و کارهای مخاطره‌آمیزند، در جستجوی فرصت‌ها هستند و خلاقیت‌ها، ابزاری برای موفقیت آنها تلقی می‌شود. کارآفرینان به عنصر تغییر به عنوان یک پدیده معمولی می‌نگرند و همیشه در جستجوی تغییرند، به آن واکنش نشان می‌دهند و از آنبه‌عنوان یک فرصت بهره‌برداری می‌کنند.
سرمایه‌هایی که به‌وسیله کارآفرینان ایجاد می‌شود: سرمایه هنری ـ سرمایه مالی ـ سرمایه محیطی ـ سرمایه اجتماعی.

مراحل فرآیندکارآفرینی:
مرحله 1: توسعه یک ایده جدید یا گسترش یک ایده قدیمی
مرحله 2: مطالعه و بررسی ایده‌ها
مرحله 3: آماده کردن یک طرح شغلی، طرح بازاریابی و بررسی امکانات
مرحله 4: جستجوی منابع مالی
مرحله 5: اجرای طرح‌ها

ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان:
1ـ افراد مصمم، جستجوگر و ریسک‌پذیر
2
ـ دارای روحیه نیاز به موفقیت
3
ـ داشتن شعور استقلال طلبی (از نظر شخصیتی واقتصادی)
4
ـ برخورداری از قدرت خود کنترلی و پرهیز از پراکندگی ذهن ( میدانمبه‌دنبال چه چیز هستم)
5
ـ بردبار و تحمل ناکامیابی و شکست
6
ـ شیفته آنچه راتصور می‌کند (مصمم است که باید انجام دهد)
7
ـ برخورداری از مقبولیت خوب اجتماعی و برخورداری از شخصیت جامع پذیر

روش‌های ایجاد ویژگی‌های کارآفرینانه در مدیران:
ـ تشویق مدیران به پذیرش تغییر و فرصت جویی
ـ تقویت روحیه جسارت و ریسک‌پذیری
ـ افزایش توان مدیران برای ساعت‌ها کار طولانی از طریق افزایش جذابیت‌های کاری
ـ تشویق مدیران به ارائه ایده‌های خلاق و نوآورانه و حمایت آنها از این ایده‌ها
ـ تقویت آینده‌نگری و تمایل به پیشگام بودن
ـ تقویت و استقبال از چالش‌ها و کار تیمی
ـ تقویت مهارت‌های سازمانی در مدیران
ـ افزایش مذاکره و آشنایی با فنون مذاکره
ـ تقویت توفیق‌طلبی و پشتکار

جایگاه اهمیت و ضرورت کارآفرینی:
کارآفرینی از محورهای اصلی رشد و توسعه است و از نظربرنامه‌ریزی توسعه اقتصادی و توسعه پایدار دارای اهمیت است، زیرا:
1ـ موجب ایجاد اشتغال می‌شود.
2ـ موجب افزایش سود و سرمایه سرمایه‌گذاران می‌شود.
موجب دگرگونی ارزش‌ها و تحول ماهیت آنها می‌شود و ارزش‌های تازه‌ای بوجودمی‌آورد.
4ـ موجب پر شدن خلاء و شکاف‌های بازار کار می‌شود، یعنی با توجه به دگرگونی شرایط بازار کار و فراهم شدن فرصت‌های تازه تصمیم‌های تازه‌ای گرفته می‌شود.
5
ـ موجب گذر از رکود اقتصادی، جبران عقب ماندگی‌های اقتصادی و آسان شدنروند رشد و توسعه کشور می‌شود.
6
ـ کارآفرینی به هنگام بحران و ناتوانی بخش خصوصیدر ایجاد اشتغال می‌تواند باعث جلوگیری از پس روی اقتصاد شود.

موقعیت و جایگاه دفاتر کارآفرینی در دانشگاه‌ها:
رئیس دانشگاه
مشاور رئیس دانشگاه و مسئول دفتر کارآفرینی
کارشناس اشتغال، کارشناس کارآفرینی، کارشناس آموزش، پژوهش و مشاوره/کارشناس آمار اطلاعات و اعتبارات
موقعیت دفتر کارآفرینی این دانشگاه:
رئیس دانشگاه
مشاور رئیس دانشگاه و مسئول دفترکارآفرینی
کارشناس

اهم شرح وظایف دفاترکارآفرینی مصوبه مورخ 10/7/1384هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 58800 مورخ 2/7/1384 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران:
1-بررسی و مطالعه به‌منظور شناسایی وضعیت موجوداشتغال، ویژگی‌ها و نیازهای بازار کار در بخش‌های مرتبط با دستگاه و ارایه نتایجحاصل به وزارت کار و امور اجتماعی از طریق دستگاه متبوع جهت بهره‌برداری در تهیه برنامه‌های تنظیم عرضه و تقاضای بازار کار کشور
2-بررسی و مطالعه و ارایهراهکار در زمینه چگونگی فراهم آوردن زمینه‌های مناسب جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونیدر فعالیت‌های اشتغال‌زا و ایجاد بنگاه‌های کسب و کار و ارایه نتایج حاصل بهبالاترین مقام دستگاه جهت اعلام به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور استفاده درتدوین سیاست‌های اشتغال کشور
3-نظارت، پی‌گیری و حصول اطمینان از اجرای سیاست‌های اشتغال در مورد (مجوزهایی که به‌منظور تاسیس بنگاه‌های کسب و کار جدیدصادر می‌شود) و همچنین (قراردادهای داخلی و خارجی) توسط دستگاه ذیربط و ارایهنتایج به میزان اشتغال‌زایی طرح‌ها در این زمینه.
4-نظارت عالیه بر توزیع اعتبارات وجوه اداره شده و تسهیلات بانکی متناسب با سهم متقاضیان سرمایه‌گذاری درطرح‌های اشتغال‌زا در حیطه فعالیت دستگاه مذکور و در چارچوب سیاست‌های اشتغال وحصول اطمینان از ایجاد فرصت‌های شغلی مورد انتظار و ارایه نتایج آن بهبالاترین مقام دستگاه جهت اعلام به وزارت کار و امور اجتماعی.
5-تهیه و ارایه گزارش نوبه‌ای از وضعیت اشتغال در دستگاه متبوع بر اساس دستورالعمل وزارت کار و اموراجتماعی.
6-مطالعه و بررسی در زمینه جایگزینی نیروی کار ایرانی با نیروی کارخارجی شاغل در دستگاه و پروژه‌های در دست اجرای آن و اعلام نتایج امر از طریق دستگاه متبوع به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور تعیین سیاست‌ها و برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای مورد نیاز.
7-انجام وظایف و ماموریتهای ارجاعی از طرف وزیرکار و امور اجتماعی یا شورای عالی اشتغال که توسط بالاترین مقام دستگاه متبوع ابلاغ می‌گردد.
8-ظرفیت‌سنجی از دستگاه متبوع (اشتغال در بخش دولتی) در پنج سال آینده و اعلام آن از طریق دستگاه متبوع به وزارت کار و امور اجتماعی جهت برنامه‌ریزی،سیاست‌گذاری و نظارت بر بخش آموزش عالی و سوق‌دهی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی متناسب با نیاز بازار کار.
9-مطالعه و بررسی طرح‌ها و ایده‌های کارآفرینی در حوزه وظایف دستگاه متبوع و ارایه پیشنهاد به وزارت کار و امور اجتماعی از طریق دستگاه متبوع.
10-جمع‌آوری آمار و اطلاعات مربوط به شاغلین خارجی در هر دستگاه وپروژه‌ها و طرح‌های عمرانی وابسته به آن و ارایه گزارش‌های دوره‌ای به وزارت کار و اموراجتماعی.

تفاهم نامه‌های منعقده:
1-تفاهم نامه بین وزارت کار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اهداف ایجاد 20000 فرصت شغلی پزشکی و پیراپزشکی در هر سال در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (دستورالعمل موضوع ماده 5 تصویب نامه شماره 46468/ت 34055 هیئت وزیران مورخ 5/9/84 موضوع: آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه‌هایکوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین)
- حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌زا و
کارآفرین در حوزه نظام سلامت از محل اعتبارات بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده وکارآفرین
2-تفاهم نامه بین صندوق مهر رضا(ع) و وزارت بهداشت درمان و آموزشپزشکی کشور با هدف :اعطای تسهیلات از محل اعتبارات صندوق به فارغ التحصیلان وزارتبهداشت به منظور راه اندازی کسب کارهای خرد زیر 10 نفر کار کن
3- تفاهم‌نامهبین وزارت تعاون و وزارت بهداشت با اهداف:
ـ معرفی متخصصان حوزه وزارت بهداشتدر قالب گروه‌های کاری منسجم به وزارت تعاون و تشکیل شرکت تعاونی برای این گروه ازسوی وزارت تعاون و اعطای تسهیلات از محل اعتبارات بخش بهداشت و درمان وزارت تعاون.
ـ اولویت داشتن شرکت‌های تعاونی فارغ‌التحصیلان گروه پزشکی و پیراپزشکی که با مجوز مأخوذه از وزارت بهداشت تشکیل شده‌اند در استفاده از کلیه اعتبارات وتسهیلات مرتبط با حوزه وزارتین.
ـ تشکیل جلسات و بازدیدهای کارشناسی و مدیریتیمشترک طرفین.

 

تاریخ به روز رسانی:
1395/09/30
تعداد بازدید:
15508
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:5
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal