معرفی
رهبري
پرچم
امام
امام خميني(ره): پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به مملكت شما آسيبي نرسد.

 ان كل نفس لما عليها حافظ

همانا هركس مراقب و محافظي دارد.

قرآن كريم - سوره طارق آيه 4

تاريخچه

شوراي عالي اداري كشور در هشتاد و دومين جلسه مورخ 1378/12/15 خود به منظور ارتقاء پاسخگوئي وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي به شكايات ارباب رجوع ، تقويت نظارت داخلي دولت و ايجاد هماهنگي در امر نظارت ، بازرسي و پاسخگوئي به شكايات تصويب نمود كه مديريت بازرسي و پاسخگوئي به شكايات به صورت تفكيك شده و مجزا و با توجه به دستورالعمل ها و قوانين ، زير نظر بالاترين مقام اجرائي دستگاه شروع به كار نمايد . لذا مديريت بازرسي و پاسخگوئي به شكايات دانشگاه در اين راستا به انجام وظيفه مي پردازد.

منشور اخلاقي

- كاركنان اين مديريت خود را متعهد به خدمت صادقانه به مراجعين دانسته، كرامت انساني آنها را ارج نهاده و جلب رضايت الهي در چار چوب مقررات اداري را وظيفه شرعي خود مي دانند به حكم آيه هاي:

«...و لاتقف ما ليس لك به علم...» (سوره اسراء آيه 36)

«...اِن بعض الظن اِثم...» (سوره حجرات آيه 12)

- پرهيز از هرگونه ايجاد جو، شايعه سازي، تهمت، غيبت و.... را وظيفه شرعي خود مي دانيم.

- شفاف سازي و تلاش در جهت احقاق حقوق مراجعين وتقويت ارزشهاي اخلاقي، اسلامي و اجتماعي در محيط كار را وظيفه قانوني خود مي دانيم.

- امانتداري و رازداري و حفظ اسرار ارباب رجوع را برخود واجب مي دانيم.

- انتقال تجربيات و ارائه اطلاعات در جهت انجام خدمات بهينه به همكاران، بر قراري توازن و اعتدال متناسب فعاليت در محيط كار و زندگي خانوادگي را از وظايف خود مي دانيم .

- استفاده قانوني و درست از اختيارات و قدرت سازماني و رعايت دقيق قوانين ومقررات را در وظايف خود واجب مي دانيم.

- ايجاد فضاي صميمانه درجهت اعتماد متقابل مراجعين و كاركنان را از وظايف خود مي دانيم.

- پرهيز از هر گونه مظاهر فساد اداري از قبيل سفارش، هديه غير متعارف و وجه نقد و جلوگيري از آن را وظيفه خود مي دانيم.

- خودداري از تسليم مدارك و اسناد به اشخاص غير مربوط را از اصول كار در اين اداره مي دانيم.

- حسن رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع و همكاران و پرهيز از تبعيض و رعايت عدالت و انصاف در برخورد با شاكيان و متشاكيان مراجعه كننده را از اهم وظايف خود مي دانيم.

- ارائه راهنمايي و اطلاعات لازم به مراجعين بمنظور سهولت انجام امور آنان و توجه به درخواستهاي معقول و قانوني مراجعين و تلاش درجهت برآورده نمودن آنها را از وظايف خود مي دانيم.

اهداف

- اطلاع رساني و ايجاد تسهيلات لازم جهت طرح شكايت

- ايجاد امنيت جهت شاكي در حوزه مورد شكايت با حفظ آبروي متشاكي

- آسيب شناسي سازمان و سعي در رفع نقاط ضعف ازطريق تجزيه و تحليل شكايات به منظور كاهش ميزان آنها

- تهيه و تنظيم برنامه هاي بازرسي مستمر ، دوره اي و يا موردي از واحدهاي زيرمجموعه استاني براي سنجش ميزان مطابقت عملكرد اقدام كنندگان با اهداف ،برنامه ها ،دستورالعملها و ضوابط و شاخصهاي مورد ارزيابي دستگاه

شرح وظايف

وظايف واحد بازرسي:

- تهيه و تنظيم برنامه هاي بازرسي مستمر – دوره اي ( ماهيانه – فصلي ) يا موردي از تمامي واحدهاي تحت پوشش دانشگاه

- تهيه برنامه هاي استاندارد جهت بازرسي از واحدهاي تابعه بر اساس ضوابط – قوانين جاري – و برنامه مورد بازرسي

- بازرسي از عملكرد مديران و كاركنان و سنجش ميزان رضايت مردم از واحدهاي مختلف و نحوه برخورد مديران و كاركنان با ارباب رجوع

- تهيه گزارش مستمر – مقطعي و موردي جهت ارائه به رياست دانشگاه

- برقراري ارتباط با اداره كل بازرسي استان خراسان جنوبي و ايفاي وظيفه مندرج در ماده 12 قانون بازرسي

- برقراري ارتباط در صورت نياز و همكاري با كميسيون اصول 88 و90 مجلس شوراي اسلامي

- تجزيه و تحليل عملكرد واحدها – مديريت ها و كاركنان بر اساس بازرسي هاي انجام شده و ارائه گزارش به رياست واحد

- بررسي راهكارهاي اصلاحي با هماهنگي واحد و ارائه گزارشات در هر مرحله به رياست دانشگاه

- كشف مفاسد اداري از طريق بازرسي هاي آشكار و پنهان و ارائه گزارش لازم به مديران ذيربط و بررسي راهكارهاي اصلاحي مناسب و گزارش به رياست دانشگاه

وظايف واحد ارزيابي عملكرد:

- همكاري در تهيه و تدوين شاخص هاي اختصاصي و معيارهاي ارزيابي عملكرد دانشگاه و واحد هاي وابسته به آن

- اجراي دستورالعمل‌هاي ارزيابي عملكرد و تكميل فرمهاي مربوط و تهيه مستندات لازم

- احصاء فرمهاي تكميل شده و مستندات آنها و ارايه به شوراي تحول اداري يا كميسيون تحول اداري دانشگاه

- همكاري و هماهنگي با شوراي ( يا كميسيون ) تحول اداري دانشگاه به منظور تعيين و تأييد امتيازات

- بررسي برگه‌هاي تكميل شده و تأييد آنها بر اساس عملكرد واقعي توسط شوراي ( يا كميسيون ) تحول اداري

- پيگيري و اجراي ارزيابي عملكرد دانشگاه و واحد هاي وابسته و تهيه گزارش تحليلي از نتايج ارزيابي و ارائه آن به رياست دانشگاه و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در مقاطع زماني تعيين شده

- نظارت بر حسن اجراي برنامه‌هاي ارزيابي عملكرد در دانشگاه و واحد هاي وابسته و تحليل ارزيابي‌هاي انجام شده و ارائه پيشنهادهاي لازم

- انجام مطالعات و تحقيقات لازم در رابطه با برنامه‌هاي ارزيابي عملكرد و شاخصهاي مورد عمل در دانشگاه و ارائه پيشنهادهاي لازم

- انجام ساير اموري كه در چارچوب برنامه‌هاي ارزيابي عملكرد دانشگاه از طرف سازمان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ارجاع مي‌گردد.

- دريافت برگه‌هاي تكميل شده توسط مديران مسئول و مجريان دانشگاه و تلفيق آنها و ارسال جهت تصويب به مراجع ذيربط

وظايف واحد پاسخگويي به شكايات:

- دريافت شكايات تلفني ، حضوري و مكتوب مردم (مراجعين ) از واحدها و كاركنان دانشگاه

- بررسي و تحقيق پيرامون صحت و سقم موضوع شكايات و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي به منظور پاسخگويي به شاكي

- بررسي و پاسخگويي در خصوص مراجعات به نهادهاي نظارتي و بازرسي

- پيگيري و اخذ نظريات و پيشنهادهاي واحدهاي تخصصي در ارتباط با شكايات واصله به منظور رسيدگي و اعلام پاسخ به شاكيان

- جمع بندي شكايات در مقاطع سه ماهه و تجزيه و تحليل علل بروز شكايات و ارائه گزارش براي رياست دانشگاه و سازمان بازرسي كل كشور به گونه اي كه موجب كاهش شكايات مردمي گردد .

- پيگيري نتايج گزارش هاي تهيه شده

- پيگيري براي ارسال پاسخ به شاكيان

چارت سازماني

1- مدير

2- كارشناس مسئول ارزيابي عملكرد

3- كارشناس ارزيابي عملكرد

4- كارشناس ارزيابي عملكرد

 
5- كارشناس مسئول بازرسي و پاسخگويي به شكايات
 
6- كارشناس بازرسي و پاسخگوئي به شكايات
 
7- كارشناس بازرسي و پاسخگوئي به شكايات
 
8-كارشناس بازرسي و پاسخگوئي به شكايات
 
9-كارشناس بازرسي و پاسخگوئي به شكايات
 
10-كارشناس بازرسي و پاسخگوئي به شكايات
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/03/20
تعداد بازدید:
27695
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:18
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal