اعضاي هيئت علمي مركز

 

اعضای هیئت علمی مرکز 

 
دکتر محمدرضا میری ax.dr.miri
     استاد
ریاست مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت   سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
مدرک تحصیلی : دکتری آموزش بهداشت وارتقاء سلامت
وعضو هیئت مؤسس
 
پست الکترونیک :
            miri_moh2516@bums.ac.ir 
                       miri_moh2516@yahoo.com          
آدرس و تلفن تماس : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-
دانشکده بهداشت-
32381650 
  دکتربهنام باریک بین ax.dr.barikbin
 
  
لینک به واحد کاری
 
مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی بهداشت محیط
وعضو هیئت مؤسس
پست الکترونیک
barikbin@bums.ac.ir
b_barikbin@yahoo.com
آدرس و تلفن تماس : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-
32381666
دکتر میترا مودی
ax.dr.moodi
لینک CV به سامانه پژوهان
 مدرک تحصیلی : دکتری آموزش بهداشت وارتقاء سلامت
                وعضو هیئت مؤسس              
پست الکترونیک :  
              آدرس و تلفن تماس : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-
دانشکده بهداشت-32381660
مهندس غلامرضا شریف زاده     
ax.moh.sharifzadeh
 استادیار، سرپرست دانشکده بهداشت
 CV 
لینک CV به سامانه پژوهان
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد اپیدمیولوژی،
عضو هیئت مؤسس
مدیر گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت
پست الکترونیک : 
 Rezamood@bums.ac.ir
Rezamood@yahoo.com
 آدرس و تلفن تماس : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-
 32381659
دکتر غلامحسین یعقوبی
ax.dr.yahghubi
استاد،CV،مدیر گروه چشم
 لینک به واحد کاری
   پست الکترونیک :
 yaghubi@bums.ac.ir
yaghobig@yahoo.com
           مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی چشم پزشکی
وعضو هیئت مؤسس
 
 
          آدرس و تلفن تماس : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-
 دانشکده پزشکی
خانم بی بی نرگس معاشری
ax.moasheri
مربی،معاون آموزشی دانشکده بهداشت،
پروفایل در سامانه علم سنجی 
CV  
     مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری بهداشت جامعه
معاون آموزشی دانشکده بهداشت،عضو هیئت علمی
          آدرس و تلفن تماس : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-
 دانشکده بهداشت-32381652
آقای محمدرضا حاجی آبادی
ax.hajiabadi
 لینک CV به سامانه پژوهان
 مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد بیهوشی و آموزش پزشکی ،
مشاور رئیس و رئیس دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه وعضو هیئت علمی

پست الکترونیک :omana@bums.ac.ir

 آدرس و تلفن تماس : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-
 حوزه ریاست-32395075
دکتر طاهر شهریاری
 ax.moh.shahryari
استادیار،مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط ،CV
لینک به واحد کاری
    مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی محیط زیست
وعضو هیئت علمی
        پست الکترونیک :
 
shahryaritaher@bums.ac.ir
shahryaritaher@yahoo.com
    آدرس و تلفن تماس : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-
دانشکده بهداشت-32381666
                دکتر محمدحامد حسینی ax.moh.hosseini
 
  استادیار،CV
      مدرک تحصیلی :  دکتری ارگونومی
وعضو هیئت علمی
  پست الکترونیک :
 mhhossani@yahoo.com
hamed-hossani@bums.ac.ir

آدرس و تلفن تماس : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- دانشکده بهداشت-32381664

مهندس ام البنین معتمدرضایی
ax.moh.moetamed
     
  
   مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد سم شناسی
  وعضو هیئت علمی
                 پست الکترونیک:                  
motamed.Rezaei@bums.ac.ir
 motamed.Rezaei@yahoo.com
  آدرس و تلفن تماس : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- دانشکده بهداشت-32381662
مهندس محمود صادقی خراشاد
 ax.moh.sadeghi
 

 
     مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای
وعضو هیئت علمی
       پست الکترونیک:    
  sadeghi_1386@bums.ac.ir 
 
    آدرس و تلفن تماس : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-
 دانشکده بهداشت-32381524
دکتر علی نقی زاده
 ax.dr.naghizadeh
  مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی بهداشت محیط وعضو هیئت علمی
  پست الکترونیک:
 naghizadeh@bums.ac.ir 
 
   آدرس و تلفن تماس : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- دانشکده بهداشت-32381665
 
مهندس عباسعلی رمضانی
 ax.moh.ramazani
مربی،معاون پژوهشی دانشکده بهداشت،CV
 مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد اپیدمیولوژی
وعضو هیئت علمی
 پست الکترونیک:
ramazani.ab@bums.ac.ir
 
ramazani_ab@yahoo.com
   آدرس و تلفن تماس : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- دانشکده بهداشت-32381663
 
دکتر مریم خدادادی 
 ax.dr.khodadadi
استادیار، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، CV
   مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی بهداشت محیط
  وعضو هیئت علمی
پست الکترونیک :
 maryam.khodadadi@gmail.com  khodadadi.maryam@bums.ac.ir
آدرس و تلفن تماس : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- دانشکده بهداشت-32381661
دکتر وحیده ابوالحسن نژاد
 ax.moh.abolhasan
استادیار،معاون پژوهشی مرکز تحقیقات،CV
پروفایل در سامانه علم سنجی
 لینک به واحد کاری
      مدرک تحصیلی :  دکتری بهداشت حرفه ای                        وعضو هیئت علمی
معاون مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی بر سلامت 
             پست الکترونیک:
V.Abolhasannejad@bums.ac.ir vahn.occupation@gmail.com 
    آدرس و تلفن تماس : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-
 دانشکده بهداشت-32381652
دکتر رسول خسروی
 ax.moh.khosravi

پروفایل در سامانه علم سنجی

   مدرک تحصیلی :  دکتری مهندسی بهداشت محیط 
وعضو هیئت علمی
          پست الکترونیک:
khosravi.r89@gmail.com 
khosravi.r@bums.ac.ir
  
  آدرس و تلفن تماس : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- دانشکده بهداشت-32381658
مهندس فاطمه سهل آبادی
 ax.moh.sahlabadi

    لینک CV به سامانه پژوهان

  مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط
  وعضو هیئت علمی
                      پست  الکترونیک :                                              

sahlabadi_fatemeh@bums.ac.ir fatemehsahlabadi@yahoo.com   

  آدرس و تلفن تماس : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- دانشکده بهداشت-32381661
  دکتر عباس جوادی
 ax.dr.javadi
 مدرک تحصیلی :  دکتری آموزش بهداشت وارتقاء سلامت  وعضو هیئت علمی
           پست الکترونیک:javadi@bums.ac.ir 
          آدرس و تلفن تماس : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-
دانشکده بهداشت
مهندس سمیه رحیمی
 ax.moh.rahimi
     مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
 وعضو هیئت علمی
 پست الکترونیک:
rahimi_s97@bums.ac.ir
 
rahimi_s97@yahoo.com
  آدرس و تلفن تماس : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- دانشکده بهداشت سرایان-32885080
مهندس کمال الدین اونق
 ax.moh.onagh
  مربی،CV
 
       مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط 
وعضو هیئت علمی
 پست الکترونیک  :
kamal.onagh@yahoo.com  
       آدرس و تلفن تماس : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-
 دانشکده بهداشت سرایان-32885080
 مهندس علی درمحمدی
 ax.moh.dormohammadi
         مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای  وعضو هیئت علمی
پست الکترونیک:          
 a.dormohammadi@gmail.com
  آدرس و تلفن تماس : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- دانشکده بهداشت سرایان
دکتر انسیه نوروزی
 ax.dr.norozi

 CV ،دانشیار   

پروفایل در سامانه علم سنجی
مدیر گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت

  مدرک تحصیلی : دکتری آموزش بهداشت وارتقاء سلامت
 پست الکترونیک:
  noroziensiyeh@bums.ac.ir
    آدرس و تلفن تماس : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-
دانشکده بهداشت- 32381653
دکتر زویا طاهر گورابی
  ax.dr.gorabi
مدیر اجرایی مجله علمی دانشگاه(لینک به واحد کاری
دبیرکارگروه ارتقای نشریات دانشگاه 
   مدرک تحصیلی : دکتری فیزیولوژی وعضو هیئت علمی
(لینک به واحد کاری)
پست الکترونیک:
z.tahergorabi@yahoo.com
z.tahergorabi@bums.ac.ir
آدرس و تلفن تماس : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-دانشکده پزشکی -32381526
آقای منصور سلطانی 
 
         مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مراقبت ویژه پرستاری
وعضو هیئت علمی
  پست الکترونیک:
MSCN63@YAHOO.COM
       آدرس و تلفن تماس : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-
دانشکده پیراپزشکی
خانم زهره کریمیان کالکی 

  مربی

   مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد آموزش بهداشت وارتقاء سلامت وعضو هیئت علمی 
دکترمجید زارع بیدکی  
    دانشیار،CV،مسئول واحد آموزش الکترونیکی
پروفایل در سامانه علم سنجی
 لینک به واحد کاری
       مدرک تحصیلی : دکتری میکروب شناسی(میکروبیولوژی) پزشکی
پست الکترونیک:m.zare@live.co.uk
زهرا قیروانی 
مدرک تحصیلی : فیزیولوژی انسانی 
پست الکترونیک:ghiravani@yahoo.com
 زهرا آموزشی 
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی
پست الکترونیک:zam9039@gmail.com
دکتر بیتا بیجاری
 مدرک تحصیلی : متخصص پزشکی اجتماعی
 پست الکترونیک :Bita.bijay@yahoo.com

مهندس مهدی جلالی 

 ax.moh.jalali
مربی،CV
مسئول واحد فعالیت های آزمایشگاهی و عضو هیئت علمی بهداشت حرفه ای 
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشدمهندسی بهداشت حرفه ای
وعضو هیئت علمی
پست الکترونیک :m.jalali@bums.ac.ir 
 آدرس و تلفن تماس : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- دانشکده بهداشت سرایان
 دکتر الهه الله یاری
ax.dr.alahyari
  استادیار،CV 
        مدرک تحصیلی :دکتری آمار زیستی وعضو هیئت علمی
پست الکترونیک :
elaheh.allahyari@gmail.com
alahyari_e@bums.ac.ir 
 آدرس و تلفن تماس : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-
دانشکده بهداشت
بیرجند
دکترمهیار محمدی فرد
 
 دانشیار،مدیر گروه رادیولوژی،CV
مدرک تحصیلی :دکتری رادیولوژی وعضو هیئت علمی
پست الکترونیک :MAHYARMOHAMADIFARD@YAHOO.COM
دکتر طیبه زینلی
 ax.dr.zenali
استادیار،CV
 مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت،
مدرک تحصیلی :دکتری بهداشت مواد غذایی
پست الکترونیک : ta.zeinaly@gmail.com
 دکترحسن امیرآبادی زاده
 ax.dr.amirabadizade

سرپرست مدیریت منابع انسانی دانشگاه

 مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
پست الکترونیک :
 hassanamirabadi@yahoo.com
h.amirabadi@bums.ac.ir
دکتر فاطمه سلمانی
dr.salmani
 استادیار،
مسئول دبیرخانه طرح تحول و نوآوری
در آموزش پزشکی دانشگاه 
CV 
مدرک تحصیلی: دکتری آمار زیستی
پست الکترونیک :   salmany_fatemeh@yahoo.com
دکتر سارا صحرا نورد
ax.dr.sahranavard
مدرک تحصیلی: دکتری روانشناسی سلامت
پست الکترونیک :
sahranavard_sara@bums.ac.ir sahranavard_sara@yahoo.com
 
دکتر جواد قدوسی نژاد
ax.dr.ghoddosi
استادیار، 

سرپرست بیمارستان امام رضا(ع)بیرجند ،CV

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دکتر فاطمه حسین زاده چهکندک 
ax.dr.hosseinzadeh
 
 

لینک CV به سامانه پژوهان

مدرک تحصیلی: دکتری تغذیه
پست الکترونیک :
دکتر عبدالله غلامی
ax.dr.gholami
استادیار، مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت،
لینک CV به سامانه پژوهان
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای

پست الکترونیک :

gholamiabdollah@bums.ac.ir

gholamiabdollah@yahoo.com
مهندس صالحه صالح نیا
مربی،CV
مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشدمهندسی بهداشت محیط
پست الکترونیک :  

salehnia_sa64@yahoo.com

مهندس حبیبه مومنی

مربی

مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشدمهندسی بهداشت محیط
 
پست الکترونیک :
habibe.momeni@gmail.com
دکتر سید محمد ریاحی
dr.riahi 
مدرک تحصیلی: استادیار اپیدمیولوژی
پست الکترونیک:
دکتر الهام انصاری فر
dr.ansarifar
استادیار،CV