دانشجويان مركز
 
                                                                             دانشجویان مرکزتحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

 سعیده سعادتجو
 کارشناس ارشد آموزش بهداشت 

 sa_saadatjoo@yahoo.com

 علی حسینی سورند  کارشناس ارشد آموزش بهداشت
 alihosainy@bums.com
 فاطمه رخشانی زابل
 کارشناس ارشد آموزش بهداشت 
 F -rakhshany@yahoo.com
 فاطمه هنری
 کارشناس ارشد آموزش بهداشت
 fh_851@yahoo.com
نسرین امیرآبادیزاده
 کارشناس ارشد آموزش بهداشت
 un.amirabadi@yahoo.com
زهرا سورگی
 کارشناس ارشد آموزش بهداشت  soorgizahra@gmail.com
  منصوره عباسی  کارشناس ارشد آموزش بهداشت
 abbasimansooreh@yahoo.com
  مریم قهرمانی  کارشناس ارشد آموزش بهداشت 
  ghahramani95@gmail.com
  حسین مظهری مجد کارشناس ارشد آموزش بهداشت 
  hossein@bums.ac.ir
مریم علیزاده
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
 maryam323131@yahoo.com 
 محمود برفی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 
 m.barfi@bums.ac.ir
 زهرا بیکی
کارشناس ارشد آموزش بهداشت
  beykizahra@yahoo.com
  ناهید نورس مفرد
کارشناس ارشد آموزش بهداشت 
      norasmofrad@gmail.com
 نرگس سرزهی  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

        n.s8021@yahoo.com

 حسین علی آبادی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 
 Amiramiry548@yahoo.com
 زهرا امیر آبادی زاده کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 
 z.amirabadi@bums.ac.ir
مریم میری 
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 
 mmiri1062@gmail.com
 طاهره اسدالهی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
asadollahi.ta26@yahoo.com
 الهه عنایتی فر کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
 goddess2020@ymail.com
  معصومه فرزین
دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 
m.farzin@bums.ac.ir
 فاطمه نظری کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
Nazari540101@gmail.com
 فاطمه فلاحتی سرایان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت  f.falahati@bums.ac.ir
  حمیده آهنگری کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
 hamideh188@yahoo.com
 فاطمه مؤمنی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
 Fatememomeni76@yahoo.com
اردلان علیخانیان
کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط 
 miladalikhany@yahoo.com
 حسین ایوزی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
 Eivazy.bm@Gmail.com
 سعید هادی نسب کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط 
 hadinasab@bums.ac.ir
صالحه صالح نیا  
کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط  
 salehnia_s64@yahoo.com 
 طاهره اعتمادی نیا کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط   
 etemadi@bums.ac.ir
حبیبه شهابی 
کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط     habibeh.shahabi@yahoo.com
 الهام درخشانی
کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط  
 
 خدیجه غلامی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط   
 gholamikhadijh@yahoo.com
 فاطمه قاسمی اول کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط   
  fatemehghasemi69@yahoo.com
 مریم غفوری کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
 Maryamghafoory787@Gmail.com
 اعظم مجدی
لیسانس بهداشت عمومی
 
  ایمان موسایی
لیسانس بهداشت عمومی,CV
 iman_2007_85132@yahoo.com
مژده رضایی فرشه 
لیسانس بهداشت عمومی
 
 آسیه عبدالعلیان
 لیسانس بهداشت عمومی
 
 لیلی معصومی
لیسانس بهداشت عمومی
 
 شهربانو اشکریز
 لیسانس بهداشت عمومی
 
 منصوره جعفری
 لیسانس بهداشت عمومی
 
زهرا ابراهیم بای
 لیسانس بهداشت عمومی 
zahraebrahimbay1371@yahoo.com
عاطفه دین پناه 
لیسانس بهداشت عمومی
am.saghar70@gmail.com
یگانه زحمت کش 
لیسانس بهداشت عمومی 
zahmatkesh.sy73@gmail.com
  ذبیح الله محقق
 علوم آزمایشگاهی
oabstudent@gmail.com
 وحیده تخویجی
علوم آزمایشگاهی
vahidetakhviji@yahoo.com
 مریم خانی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت   M.KHANI9016@GMAIL.COM
  فائزه انصاری فر لیسانس بهداشت عمومی   
 faezeansarifar@gmail.com
 زینب حیدری لیسانس بهداشت عمومی 

  heydari.z254@gmail.com

 سمانه قربانپور
لیسانس بهداشت عمومی   ghorbanpour93@gmail.com
   امیر تمدنی

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی,CV

  tamaddoni_amir@yahoo.com
علیرضا رضوانی راد
دانشجوی علوم آزمایشگاهی
 alireza.taryaghi@yahoo.com
علی قاسمی

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

 ghasemiali@bums.ac.ir

امیر طیوری 
کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی  amir.turi@yahoo.com
فاطمه غلامی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت     gholami.f13911@gmail.com
محمدکامرانی فر کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط   mo.kamrani70@gmail.com
اکرم اکبری دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای  Akbari.ak92@gmail.com
امین احراری  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت  amin.ahrari@bums.ac.ir
صدیقه رمضانی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

sedigheh.ramazani@bums.ac.ir

مهدی وردی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای  VERDIMEHDI21@yahoo.com
شهلا رئیسی کهن کارشناسی بهداشت عمومی    shahla  raeisi@bums.ac.ir
فرشته پرویزی   کارشناسی بهداشت حرفه ای  hh243448@gmail.com
احسان رضائیان  کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای  ehsan.ohs.28@gmail.com
مرتضی محمدی رخ دانشجوی علوم آزمایشگاهی  mmr.holiday74@gmail.com
نرجس پارسا کارشناسی بهداشت عمومی

narjesparsa@yahoo.com

عمادزنگویی اول دانشجوی علوم آزمایشگاهی  emadzangooyiaval@yahoo.com
نرگس گندمی  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

nargesgandomi58@gmail.com

مصطفی محمدی  کارشناسی بهداشت عمومی  mohhamadim951@mums.ac.ir
سمیه احمدی کارشناسی بهداشت محیط    so.ahmadi1394@gmail.com
عاطفه غلامی  کارشناسی ارشد بهداشت محیط

gholami.a94@gmail.com

فهیمه تیموری کارشناسی بهداشت عمومی F.teymoori76@gmail.com
افسانه فرساد نیا کارشناسی بهداشت عمومی a.farsad7515@gmail.com
زهره پور پیر کارشناسی بهداشت عمومی zohre.poorpir@gmail.com
فریبا شریفی 
 کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

faribasharifi61@gmail.com

 سمانه ایروانی
کارشناسی بهداشت عمومی

f.teymoori76@gmail.com

اعظم یوسفی  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

aazzyousefi72@gmail.com

فاطمه حسنی کارشناسی بهداشت عمومی fatemehhasani4420@yahoo.com
زهرا باقری کارشناسی بهداشت عمومی zahrabagheri7346@yahoo.com
الهام بهزادی کوشه کارشناسی بهداشت عمومی sbk.elham.1999@gmail.com
مهسا حسین زاده کارشناسی بهداشت عمومی

mh13780607@gmail.com

مهدی حاتمی دانشجوی اقتصاد بهداشت

hatamim961@mums.ac.ir

مهدیه پودینه مقدم دانشجوی Ph.D پرستاری

mahdiehmoghadam07@bums.ac.ir

محمد باقر محدث کارشناسی بهداشت حرفه ای mbmohades00bs@gmail.com
زهره پورپیر کارشناسی بهداشت عمومی

zohre.poorpir@gmail.com

 میترا کاملی
دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

kameli.mitra@bums.ac.ir

زهره شجاعی
دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 
zari61.ali56@gmail.com
سمیه کرامتی نژاد 
دانشجوی کارشناسی ارشدپرستاری بهداشت جامعه

SKERAMATI95@GMAIL.COM

 کمیل یخکشی
دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط

Komailyakhkeshibeh76@gmail.com

 فاطمه گلدانی مقدم
دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت f.goldani1996@gmail.com
 اعظم طورانی
دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

turaniranian@gmail.com

بهروز ایران نژاد
دانشجوی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

irannejad.b@gmail.com

 علی میری
 دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی

ali.mirii2002@gmail.com

تاریخ به روز رسانی:
1400/12/28
تعداد بازدید:
2731
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:22
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal