همكاران مركز

همکاران مرکزتحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

 عکس همکاران
 نام و نام خانوادگی  CV مدرک تحصیلی
آدرس پست الکترونیک
 تلفن تماس
dr.kambiz mahdizadeh
 
 
 دکتر کامبیز مهدی زاده 
 
 
 
  پزشکی
دکترای حرفه ای
 
 
hlt@bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- سازمان انتقال خون خراسان جنوبی

 
لینک به واحد کاری(صفحه کلی پرسنلی)
لینک به واحد کاری(صفحه شخصی)

kh. maryam sorush
 
 مریم سروش 
 
 لیسانس بهداشت عمومی -فوق لیسانس روانشناسی بالینی
soroush@bums.ac.ir
 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-معاونت بهداشتی دانشگاه

لینک به واحد کاری(صفحه کلی پرسنلی)
لینک به واحد کاری(صفحه شخصی) 

 
agh.masoud.delpasand
مسعود دلپسند  
 لیسانسبهداشت عمومی
کارشناس مسئول گسترش(مسئول طرح پزشک خانواده)مدیریت شبکه-رئیس گروه گسترش شبکه
masouddelpasand@bums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-معاونت بهداشتی دانشگاه
 
لینک به واحد کاری(صفحه کلی پرسنلی)
لینک به واحد کاری(صفحه شخصی) 
 32395566
 
agh.hossein.mazhari majd
 
حسین مظهری مجد
 

CV

 
دانشجوی دکترای آموزش بهداشت 
 
 گروه گسترش شبکه-سرپرست مدیریت شبکه و ارتقاء سلامت
 
 hossein@bums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-معاونت بهداشتی دانشگاه
لینک به واحد کاری(صفحه کلی پرسنلی)
لینک به واحد کاری(صفحه شخصی)
 
 32395550
 
KH.VAHDANI 
زهرا وحدانی نیا  
  کارشناس ارشد
آموزش پرستاری
 
 رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت
 
 
vahdane@bums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-معاونت بهداشتی دانشگاه
 
لینک به واحد کاری(صفحه کلی پرسنلی)
لینک به واحدکاری(صفحه شخصی)
 32395585

 

KH.ABDOLI


معصومه عبدلی
 
لیسانس پرستاری
 


soren1387@gmail.com
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-معاونت بهداشتی دانشگاه

لینک به واحد کاری(صفحه کلی پرسنلی)

لینک به واحدکاری(صفحه شخصی)

 

 
  مرضیه هاونگی  
 لیسانس مامایی
 


m.havangi4823h@gmail.com
 
 -