1393/06/25
دستورالعمل اجرايي نحوه اخذ مجوز تاسيس مركز تحقيقات
دستورالعمل اجرايي نحوه اخذ مجوز تاسيس مركز تحقيقات

 

دستورالعمل اجرايي نحوه اخذ مجوز تاسيس مركز تحقيقات 

باتوجه به لزوم بازنگري و اصلاح دستورالعمل مصوبه مورخ 72/8/5 شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و به منظور جامعيت بخشيدن به دستورالعمل قبلي و شفاف نمودن شرايط اخذ موافقت اصولي قطعي و مراحل اجرايي صدور مجوز تاسيس مراكز دولتي و غيردولتي و نيز ارزشيابي آنها، دستورالعمل زير تدوين گرديد.

ماده 1:

موافقت با ايجاد مراكز تحقيقاتي دو مرحله‌اي است (موافقت اصولي و موافقت قطعي) و تحقق هر يك از مراحل فوق منوط به تائيد معاونت تحقيقات و فناوري و تصويب شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي خواهد بود.

ماده 2: شرايط درخواست موافقت اصولي

الف: پيشنهاد تاسيس مركز توسط بالاترين مقام دانشگاه يا موسسه ذيربط

ب: ارائه اساسنامه شامل هدف، شرح وظيفه و فعاليت مركز مبتني بر نيازهاي اساسي كشور در زمينه‌هاي علمي و كاربردي و در راستاي برنامه‌هاي توسعه ملي و اولويت‌هاي پژوهشي

ج: داشتن فضا، امكانات و تجهيزات آزمايشگاهي مستقل جهت انجام تحقيقات مورد نظر

د: دارا بودن حداقل 5 عضو هيات علمي كه حداقل سه نفر از آنها تمام وقت بوده و تخصص آنها با رشته فعاليت مركز تناسب داشته، ضمن اينكه طي 5 سال گذشته واجد شرايط ذيل نيز باشند.

1- حداقل در دو طرح تحقيقاتي مورد تاييد، مرتبط با زمينه فعاليت‌هاي مركز مورد درخواست همكاري داشته و در يك طرح تحقيقاتي مجري باشد.

2- حداقل 3 مقاله تحقيقاتي در مجلات معتبر علمي، پژوهشي (حداقل دو عنوان مجله مختلف) منتشر نموده و حداقل در يكي از آنها نويسنده اول باشد. لازم بذكر است كه هيات موسس بايد حداقل 8 مقاله مختلف ارائه بدهند.

3- راهنمايي حداقل 3 پايان‌نامه را به عهده داشته و يا حداقل 2 خلاصه مقاله او در مجموعه مقالات كنگره‌ها و سمينارهاي معتبر كشوري و بين المللي به چاپ رسيده و يا تركيبي از اين دو فعاليت را ارائه نمايد.

تبصره 1: عضو هيات علمي به فردي اطلاق مي‌گردد كه مطابق مقررات استخدامي ويژه اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي با مركز پيشنهادي همكاري مي نمايد.

تبصره 2: عضو هيات علمي تمام وقت به فردي اطلاق مي‌گردد كه با توافق و ابلاغ بالاترين مقام دانشگاه و يا موسسه مربوطه و بصورت تمام وقت در مركز حضور داشته و وظايف محوله را انجام دهد.

تبصره 3: عضو هيات علمي نيمه‌ وقت به فردي اطلاق مي‌شود كه با توافق رئيس دانشگاه يا موسسه ذيربط حداقل 30 ساعت در هفته در مركز حضور داشته و به امر پژوهش بپردازد و باقي خدمت موظف را (20 ساعت ديگر) در محل خدمت اصلي يا محل مورد نظر دانشگاه يا موسسه مربوطه ارائه خواهد داد.

تبصره 4: هريك از اعضاء هيات موسس مي توانند صرفا در يك مركز به صورت تمام وقت يا در دو مركز به صورت نيمه وقت همكاري نمايند.

تبصره 5: در مورد عضو هيئت علمي موسس باليني (پزشكان، دندانپزشكان و متخصصين باليني ) لازم است كليه فعاليت‌هاي تحقيقاتي، درماني و آموزشي آنها در مركز و يا بيمارستاني كه مركز در آن واقع است انجام گيرد.

ه- دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي در صورتي مي‌توانند درخواست تاسيس مركز تحقيقاتي نمايند كه در زمينه موضوع پژوهش مركز در زمان ارائه درخواست، داراي دانشجوي دوره دكتري تخصصي (پي اچ دي) يا فوق تخصصي يا دوره تحصيلات تكميلي بوده و يا اينكه حداقل سه دوره متوالي در سنوات قبل داراي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته يا تخصص باليني باشند.

تبصره : مراكز تحقيقاتي غير وابسته به دانشگاه‌ها و يا مراكز غيردولتي، مشمول شرايط مندرج در اين بند نمي‌باشند.

ماده 3: شرايط اخذ موافقت قطعي

الف- اعطاي موافقت قطعي حداقل 2 سال بعد از اخذ موافقت اصولي با احراز شرايط زير پس از تائيد معاونت تحقيقات و فناوري و تصويب شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ممكن خواهد بود.

ب- كليه شرايط مندرج در ماده 1 و 2 دستورالعمل را دارا باشد.

ج- امتياز ارزشيابي مركز از روند صعودي برخوردار باشد.

د- حداقل سه مقاله تحقيقاتي به نام مركز در مجلات معتبر علمي و پژوهشي منتشر شده و حداقل دو مقاله آن در سايت‌هاي پزشكي معتبر بين المللي، اندكس شده باشد.

تبصره1: چنانچه مركز ظرف مدت 6 سال نسبت به اخذ موافقت قطعي اقدام ننمايد موافقت اصولي آن نيز لغو خواهد شد.

تبصره 2: درصورتي كه دانشگاه داراي 3 مركز مصوب قطعي باشد مي‌تواند نسبت به درخواست مجوز تاسيس پژوهشكده اقدام نمايد.

ماده 4:

مراحل اخذ مجوز كه مي‌بايست با نظر موافق توسط بالاترين مقام مسئول دستگاه به حوزه معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارسال گردد.

الف- مدارك مندرج در ماده 2 جهت اخذ موافقت اصولي

ب- اساسنامه مركز (جهت مراكز غير وابسته)

ج- پرسشنامه تكميل شده مربوط به شناسنامه مركز

د- برنامه 5 ساله مركز به همراه اهداف پژوهشي آن

ه- تصوير آخرين احكام كارگزيني اعضاي هيات موسس

تبصره 1: حداكثر به فاصله يك ماه پس از تكميل مدارك، گروه كارشناسي متشكل از افراد زير از مركز بازديد و نظر نهايي خود را بصورت مكتوب گزارش مي‌نمايند.

الف- يك نفر كارشناس به انتخاب معاون تحقيقات و فناوري

ب- يك نفر كارشناس به انتخاب معاون آموزشي و امور دانشگاهي

ج- يك نفر كارشناس به انتخاب دبير شوراي نظارت، ارزشيابي و گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي از بين اعضاي شوراي گسترش دانشگاه‌ها

تبصره 2: نظر نهايي گروه كارشناسي همراه با كليه مدارك لازم پس از بررسي و تائيد معاون تحقيقات و فناوري جهت تصميم گيري به دبيرخانه شوراي نظارت ارزشيابي و گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي ارسال خواهد شد.

ماده 5 : تشكيلات

تشكيلات مركز مي‌تواند با توجه به وابستگي تشكيلاتي، حجم و نوع فعاليت مطابق نمودار پيشنهادي زير به تصويب هيئت امنا دانشگاه مربوطه يا مركز برسد.

رئيس مركز به پيشنهاد شوراي عالي مركز و حكم رئيس دانشگاه و يا دستگاه مربوطه هر چهار سال يكبار منصوب مي‌گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است. وي رئيس شوراي پژوهشي و مسئول نظارت بر كليه فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي مركز خواهد بود.

معاون پژوهشي توسط رئيس مركز انتخاب و مسئول هماهنگي و نظارت بر امور تحقيقات و بخش‌هاي علمي خواهد بود.

رئيس بخش علمي با پيشنهاد معاون پژوهشي و ابلاغ رئيس مركز منصوب مي‌گردد.

ماده 6: ارزشيابي مراكز تحقيقاتي

ارزشيابي مركز مطابق دستورالعمل معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ساليانه انجام مي گيرد.

تبصره 1: مراكزي كه امتياز ارزشيابي آنان طي 3 سال متوالي ارتقاء نداشته و يا طي 2 سال متوالي از روند نزولي برخوردار باشد جهت تصميم گيري نهايي به شوراي گسترش دانشگاه‌ها ارجاع خواهد شد.

تبصره 2: مراكزي كه از امتياز بالايي برخوردار گردند به نحو مقتضي مورد تشويق قرار خواهند گرفت.

اين دستورالعمل در 6 ماده و 12 تبصره در يكصد و پنجاهمين جلسه مورخ 81/2/30 شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي به تصويب رسيد.

 

 

كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal