خبرهاي پژوهشي آموزش بهداشت
خبرهاي پژوهشي حوزه آموزش بهداشت
 
 
 

1-   بررسي وضعيت آگاهي، خودكار آمدي و رفتارهاي خودمراقبتي در بيماران ديابتي نوع 2 مراجعه كننده به كلينيك ديابت شهر بيرجند

ميانگين نمره آگاهي افراد 67 /5 ±47/16 بود. همچنين 35 درصد افراد داراي آگاهي مناسب و 19 درصد آگاهي نامناسب داشته اند. ميانگين نمره خودكارآمدي افراد 59/52 ±17/138 و ميانگين نمره خودمراقبتي 45/21 ±15/55 بود. نتايج آزمون همبستگي نشان داد كه بين خودكارآمدي و آگاهي، خود مراقبتي و آگاهي و همچنين خودكار آمدي و رفتارهاي خودمراقبتي ارتباط معني داري وجود دارد. بالاترين سطح ارتباط، بين خودكارآمدي و خودمراقبتي مشاهده شد.

 

2-عنوان : دختران نوجوان و مهارت هاي زندگي بر پايه تئوري شناخت اجتماعي "يك مطالعه كيفي "

مضامين استخراج شده از اين مطالعه شامل سه درون مايه اصلي عوامل محيطي ، عوامل رفتاري ، عوامل فردي مي باشد . درون مايه عوامل محيطي شامل طبقات تاثيرگذارنده هاي بين فردي و دسترسي به منابع و امكانات ، درون مايه عوامل رفتاري شامل مهارت و درون مايه عوامل فردي شامل طبقات ويژگي هاي شخصيتي ، نگرش ، خودكارآمدي درك شده ، دانش و انتظار پيامد شناسايي شد.

 
 
 

3-عنوان : مهارت هاي زندگي و عزت نفس در دختران نوجوان

 بيشترين ميانگين نمره مربوط به بعد روابط بين فردي با 99 /2 ± 07/15  و كمترين نمره مربوط به بعد حل مسئله 53/3 ± 09/12 مي باشد و ميانگين نمره كل مهارت هاي زندگي 80/26 ±23/138مي باشد. ميانگين نمره عزت نفس 41/4± 98/4 مي باشد . آزمون همبستگي نشان داد كه بين مهارت هاي زندگي و عزت نفس ارتباط معني داري وجود دارد .

 
 

4-عنوان : تعيين تاثير مداخله آموزشي بر اساس تئوري شناختي اجتماعي بر وضعيت مهارت‌هاي زندگي نوجوانان دختر شهر بيرجند

ميانگين نمره كل مهارت‌هاي زندگي در گروه مداخله قبل و بعد از مداخله به ترتيب 43/28 ± 47/124 و 85/25 ± 35/148 و در گروه كنترل قبل و بعد از مداخله به ترتيب 10/34 ± 4/142 و 95/13 ± 79/139 بوده است. ميانگين نمره درهمه ابعادمهارت‌هاي زندگي درگروه مداخله،بطورمعناداري افزايش داشته است.آموزش ابزاري قدرتمند براي توانمند سازي نوجوانان است . مداخله آموزشي كنترل خشم و استرس مبتني برتئوري شناخت اجتماعي بر مهارت هاي زندگي موثر است.آموزش هريك از مهارت هاي زندگي مي تواند بر ارتقاي وضعيت ساير مهارت ها تاثير داشته باشد. 

 
 
 

5- عنوان : پيش بيني كننده هاي رفتار خودمراقبتي در بيماران ديابتي نوع 2 شهر بيرجند و يزد

مقايسه شاخص ميانگين آگاهي ، خودكارآمدي و خودمراقبتي و حمايت اجتماعي درك شده در دوشهر بيرجند و يزد نشان داد كه بين متغييرها در دوشهر تفاوت زيادي وجود ندارد . اثر حمايت اجتماعي با مجموع اثرات مستقيم و غير مستقيم بر رفتار خودمراقبتي در شهر بيرجند تاثير بيشتري داشت.

 
 
 

6- داستان گويي ، روشي نوين براي توانمند سازي مادران در زمينه پيشگيري از حوادث كودكان

هر دو روش  داستان گويي و خودآموز نمره توانمندي مادران را افزايش داد اما ميانگين تغييرات نمره سه ماه بعد نسبت به سه ماه قبل و بلافاصله بعد از آن در دو روش روش متفاوت بود و داستان گويي توانست اثر بخشي بيشتري براي ارتقاي توانمندي مادران داشت. 

تاریخ به روز رسانی:
1398/09/13
تعداد بازدید:
118
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal