خبرهاي پژوهشي مقالات
خبرهاي پژوهشي مقالات
 
 
 

عنوان مقاله: تعيين توزيع محدوده نرمال فاكتورهاي خون شناسي در يك نمونه از جمعيت بالغ ساكن بيرجند- خراسان جنوبي در سال 1394

مقدار متوسط هموگلوبين خون و هماتوكريت در مردان بالاتر از زنان بود و ميزان حداقل شمارش كل لكوسيت ها پايين تر از مقادير استاندارد جهاني تعيين شده برآورد گرديد ولي ميزان ائوزينوفيل و مونوسيت از مقاديراستاندارد جهاني بالاتر بود كه در خصوص موارد متفاوت با استانداردهاي جهاني نياز به توجه به اين فاكتور ها و علل متفاوت بودن آن در ساير مطالعات مي باشد.

 
 
  عنوان مقاله: تاثير آموزش برنامه مديريت تروماي پيش بيمارستاني بر شاخص هاي زماني خدمات پزشكي اورژانس

نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه آموزش برنامه مديريت تروماي پيش بيمارستاني باعث كاهش معني داري در زمان صحنه در اورژانس پيش بيمارستاني گرديد. بطوري كه با انجام اين آموزش ها ميانگين زمان صحنه از 6/17 دقيقه به 12 كاهش يافت. بنابراين با توجه به نقش كاهش زمان صحنه در پيش آگهي مصدومان ترومايي، ادغام آموزش دوره اي برنامه تمريني مديرت بيماران ترومايي در اورژانس پيش بيمارستاني ضروري به نظر مي رسد.

 
 

عنوان مقاله:

Seroprevalence and Risk Factors of Hepatitis E AmongWomen of Reproductive Age Residing in Birjand in 2016

 

نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه 7/11% از زنان در سنين باروري از نظر آنتي بادي بر عليه هپاتيت E مثبت بودند. شيوعHEV بر حسب وضعيت تاهل زنان تفاوتي نشان نداد ولي شيوع HEV در زنان روستايي و همچنين زناني كه از آب غير بهداشتي استفاده مي كردند بالاتر از ساير زنان بود و با افزايش سطح تحصيلات شيوع HEV كاهش نشان داد. لذا با توجه به شيوع 7/11% HEV و از طرفي ارتباط آن با محل سكونت، آب آشاميدني و سطح تحصيلات زنان لازمست آموزشهاي لازم جهت پيشگيري از ابتلا به اين بيمار در زنان روستايي، زنان با سطح تحصيلات پايين تر و مناطقي كه از آب آشاميدني بهداشتي استفاده نمي كنند در اولويت اقدامات بهداشتي مراكز بهداشتي درماني قرار گيرد.

 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/13
تعداد بازدید:
156
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal